NaviTerier: dokončené studentské práce

Jan Balata: Navigace v exteriéru pro zrakově postižené
Teoretická část této práce se zabývá analýzou potřeb zrakově postižených uživatelů, existujících satelitních navigačních systémů se zaměřením na GPS a jejich možným využitím. Dále se pak věnuje historii a základům programování v operačním systému Symbian. Praktická část se zabývá návrhem uživatelského rozhraní prototypu aplikace pro otestování možností navigace zrakově postižených uživatelů. Na návrh uživatelského rozhraní navazuje popis implementace aplikace. Závěr práce obsahuje přípravu testu použitelnosti, výsledky testů se zrakově postiženými uživateli a analýzou výsledků s dalšími možnostmi rozvoje aplikace.
Tomáš Valenta: Použití Bluetooth v LBS aplikacích v mobilním prostředí
Cílem mé práce je realizovat LBS aplikaci postavenou na technologii Bluetooth. Řešení spočívá v implementaci hardwarového zařízení sloužícího jako přístupový bod a klientské aplikace určené pro mobilní telefon. Hardwarové zařízení musí splňovat podmínku autonomie, tedy musí mít svůj vlastní mikroprocesor a úložiště dat. Klientská aplikace bude sloužit jako mobilní turistický průvodce a bude používat Bluetooth ke stahování dat z přístupového bodu. Podmínkou kladenou na tuto aplikaci je co největší přenositelnost.
Martin Staněk: Záznam popisu cesty nevidomými
Práce se zabývá návrhem systému pro záznam popisu cest nevidomými. V úvodní analýze jsou popsány potřeby zrakově postižených pro navigaci v reálném prostředí. Dále jsou zkoumány metody vytváření popisů, na jejichž základě je navržena metoda pro zaznamenávání cest. Tato metoda je základem pro návrh aplikace pro mobilní telefon. V implementační části je navržen prototyp aplikace, který byl podroben uživatelskému testování. Na závěr jsou zhodnoceny výsledky z testování a doporučení pro další vývoj.
Miloslav Rejha: Zprostředkování 2D grafického díla pro nevidomé v mobilním prostředí
Cílem projektu bylo vybrat vhodnou platformu pro práci nevidomých nebo silně zrakově postižených uživatelů s 2D grafickým dílem v mobilním prostředí. Ve vybrané technologii byl implementován prototyp aplikace, který těmto uživatelům má umožnit zábavnou formou seznámit se a manipulovat se segmenty obrázku podobně, jako se skládá puzzle. Aplikace by měla efektivně zprostředkovat popis jednotlivých segmentů a také umožnit snadnou manipulaci s nimi, aby bylo možné složit obrázek podle fyzické předlohy. Cílem projektu bylo získat informace využitelné v dalším vývoji aplikací pro zrakově postižené uživatele.
Pavel Cvetler: Mobilní navigace nevidomých osob v interiérech
Tato práce se zabývá návrhem systému pro navigaci zrakově postižených osob v interiéru pomocí mobilního telefonu a QR kódů, které slouží k určování pozice uživatele. V úvodní části práce je návrh uživatelského rozhraní aplikace pro zrakově postižené. Další část práce se zabývá návrhem uložení schématu budovy do souboru a samotným návrhem aplikace. Dále jsou popsány testy s uživateli. V závěru práce jsou nastíněny možná zlepšení a rozšíření systému.
Marek Polan: Navigace v interiérech pomocí grafických 2D kódů
Navigace v neznámých prostorách bez asistence může být pro zrakově postižené osoby velmi problematická. Potřebnou pomoc mu může poskytnout aplikace pro běžné mobilní telefony, která nevidomému na požádání sdělí základní navigační údaje. Problém ovšem nastává v případě, kdy nevidomý nezná svou polohu a navigační instrukce z aplikace jsou pro něj tedy nepoužitelné. Řešením mohou být 2D grafické „maticové“ kódy. Mobilní telefon vybavený digitálním fotoaparátem dovede načíst a dekódovat určitý grafický kód, zjistit jeho unikátní označení a tím určit svou vlastní polohu. Tato práce se zabývá analýzou a testováním vlastností existujících grafických kódů, implementací prototypu pracujícího s těmito kódy a uživatelským testováním prototypu se zrakově postiženými uživateli.
Michal Šik: Aplikace pro podporu tvorby slovního navigačního popisu budov Webová stránka aplikace
Pro zrakově postižené je jejich samostatná orientace v prostorách neznámých budov jedním ze základních předpokladů kvalitního života. Tato práce navazuje na projekt NaviTerier, který se zabývá problematikou navigace nevidomých osob, a jejím cílem je analyzovat, vytvořit a implementovat model pro automatické vytváření navigačních popisů budov. V úvodu práce jsou analyzovány požadavky na systém společně s již známými návrhovými vzory. Dále je popsána implementační část, kde byl kladen důraz na přehledné a uživatelsky příjemné GUI. Závěrem jsou uvedeny tři iterace testů použitelnosti a to na úrovních expertního porovnání, uživatelské použitelnosti editoru a schopnosti samostatné navigace nevidomé osoby podle vygenerovaných popisů.
Petra Marešová: Návrh uživatelského rozhraní pro snadnou tvorbu navigačního popisu budov pro laiky
Zlepšování podmínek pro samostatný pohyb zrakově handicapovaných osob je stále aktuální problém. Tato práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní aplikace, pomocí které mohou uživatelé tvořit popisy budov pro NaviTerier. Systém NaviTerier je navigace zrakově postižených osob ve vnitřních prostorách pomocí mobilního telefonu. V první části práce jsou zkoumány požadavky na strukturu popisu a na aplikaci samotnou. Při návrhu se klade velký důraz na jednoduchost a intuitivnost rozhraní. Je postupně navrženo několik prototypů a ty jsou otestovány. Výsledný návrh je ověřen s uživateli metodou testů použitelnosti. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky testování a je doporučen směr dalšího vývoje.
Libor Kalík: Návrh uživatelského rozhraní pro tvorbu popisu budov pro odborníky
Tato práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní pro popis interiérů. Na počátku je provedena analýza existujících popisů pro systém NaviTerier. Po té jsou orientační body roztříděny do kategorií a tyto kategorie popsány. Hlavní část práce se soustředí na uživatelské rozhraní a testy použitelnosti. Jsou zde čtyři iterace uživatelských testů a vylepšení designu. Na závěr práce je zde navržen postup systému do budoucnosti.
Ota Procházka: Systém pro tvorbu popisu cesty pro zrakově postižené
Tato práce se zabývá návrhem automatické tvorby textových popisů cest pro navigaci zrakově postižených v exteriéru. V úvodu je hledán vhodný datový zdroj. Nalezený datový zdroj je potom podrobněji analyzován a rozšířen. Nakonec je popsána implementace prototypu, který je následně otestován.
Pavel Cvetler: Navigace zrakově postižených osob v interiéru pomocí mobilního zařízení s dotykovým displejem
Tato práce se zabývá návrhem ovládání mobilního telefonu s dotykovou obrazovkou pro zrakově postižené a jejich navigací v interiérů, kde jsou použity QR kódy k určování pozice uživatele. V úvodní části práce jsou návrhy ovládání mobilního telefonu a uživatelského rozhraní navigační aplikace. Další část práce se zabývá návrhem uložení schématu budovy do souboru a samotným návrhem aplikace. Dále jsou popsány testy s uživateli. V závěru práce jsou nastíněny možná zlepšení a rozšíření ovládání mobilního telefonu i samotné navigační aplikace.
Bokšanský Jakub: Systém pro automatické generování popisu cesty pro zrakově postižené
Práca pojednáva o probléme generovania popisu cesty mestom pre zrakovo postihnutých. Ako základ je použitý existujúci prototyp takej aplikácie a je zdokonalený v dvoch smeroch. Je pridaný systém na hladanie trasy a je posúdená kvalita popisu, ktorú sa práca snaží zlepšit. Výsledná implementácia je nasadená na verejne dostupnom serveri a otestovaná s koncovými užívatelmi, ktorými sú operátori navigacného centra v SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých).
Jan Balata: Systém pro podporu turistiky zrakově postižených
Teoretická část této práce analyzuje potřeby a problémy zrakově postižených turistů. Navrhuje softwarové řešení systému pro podporu turistiky zrakově postižených, který se skládá z webové aplikace, která nabízí turistické trasy a tipy pro výlety, a aplikace pro mobilní telefon, jež pomáhá v navigaci zrakově postiženého uživatele na turistické trase. Praktická část řeší implementaci systému, úskalí vývoje pro zrakově postižené a použití různých postupů pro zlepšení přístupnosti webové aplikace. Praktická část dále obsahuje popis implementace aplikace pro mobilní telefon s dotykovou obrazovkou a řešení její ovládání. Závěr práce obsahuje testování použitelnosti prototypů obou aplikací a závěry z něj vyplývající. Obsahuje také doporučení pro budoucí práce a pro další rozvoj systému pro podporu turistiky zrakově postižených.

Příbuzná témata

Michnová Jana: Aplikace pro interpretaci výsledků těhotenského testu pro zrakově postižené
Cílem mé bakalářské práce je navržená aplikace pro interpretaci (vyhodnocení) výsledků těhotenských testů pro zrakově postižené. Práce je teoretického i aplikačního charakteru. V teoretické části se zabývám průzkumem v cílové skupině budoucích uživatelů aplikace, prozkoumání trhu těhotenských testů skrze internetové stránky, kde uživatelky sdělují své zkušenosti. Dále se pak v teoretické části zabývám návrhem samotné aplikace na základě provedených průzkumů. V aplikační fázi dochází k testování vzniklého návrhu a následná implementace. Přínosem této bakalářské práce je nová možnost pro zrakově postižené, jak jim poskytnout více soukromí a samostatnosti.

NaviTerier: probíhající studentské práce